La Valse by Raimund HogheRaimund Hoghe
©Rosa Frank